Szanowni Państwo.

Informujemy, że we wtorek 05.09.2017 r. o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie informacyjne oraz podpisywanie umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość III”. Spotkanie odbędzie się w Łomży przy ulicy Polowej 45, w sali nr 1 (budynek Ośrodka Doskonalenia Kadr NOT). Na spotkanie prosimy o dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, tj.:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji wraz załącznikami – 2 kopie
  2. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego – 2  kopie
  3. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – w przypadku, gdy harmonogram zawarty we wniosku o udzielenie dotacji wymagał aktualizacji – 2 kopie.

Warunkiem wypłaty dotacji inwestycyjnej jest wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w formie weksla in blanco. Prosimy o dostarczenie deklaracji do weksla oraz deklaracji majątkowej wystawcy weksla. Dokumenty do pobrania poniżej.

Deklaracja do weksla

Deklaracja majątkowa

W przypadku, gdy Przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim, weksel musi być podpisany także przez współmałżonka w obecności przedstawicieli Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. na spotkaniu w Łomży (05.09.2017 r.).

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne dostarczenie dokumentów niezbędnych do sporządzenia umów, tj. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego oraz numer i nazwę banku rachunku, na który będzie wypłacana dotacja oraz wsparcie pomostowe. Skan wpisu oraz informacje odnośnie rachunku bankowego prosimy wysyłać mailowo na adres k.niesterowicz@ordo.info.pl.