„Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”

 

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja

Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Beneficjent: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych MACTO
Partner:
Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu: 1 058 012,54 PLN

Dofinansowanie: 974 912,54  PLN

Celem projektu jest wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację dodatkowych zajęć dla 399 uczniów (183K,216M), wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji 36 nauczycieli (33K,3M) zatrudnionych w ww. szkole w terminie do 30.06.2020r.

 Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
Zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze
Zajęcia rozwijające z przyrody
Zajęcia rozwijające z j.angielskiego
Zajęcia rozwijające z j.rosyjskiego

Rozwój kompetencji cyfrowych:

Zajęcia informatyczne dla uczniów klas IV-VI
Nauka programowania dla uczniów klas I-III

Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK:

Kompleksowy program wspomagający szkołę w procesie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

Wyposażenie gabinetu terapii pedagogicznej
Szkolenie nauczycieli
Konsultacje z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Indywidualne zajęcia terapeutyczne i logopedyczne
Zajęcia uspołeczniające, rozwijające kompetencje językowe uczniów z opiniami PPP i z gimnastyki korekcyjnej

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli:

Szkolenie nauczycieli z zakresu TIK
Szkolenie nauczycieli z zakresu programowania

Wyposażenie pracowni do nauk przyrodniczych:

Wyjazdy edukacyjne dla uczniów

Wyjazd edukacyjny do Narwiańskiego Parku Narodowego
Wyjazd edukacyjny do Centrum Przyrodniczego UwB
Wyjazd edukacyjny Obóz Językowy w ramach zajęć z j.angielskiego
Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 listopada 2018