ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

„Endoskopia”

kurs specjalistyczny

Ukończenie kursu specjalistycznego daje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności w zakresie realizowanego szkolenia.
Po ukończeniu ww. szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministra Zdrowia, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje potrzebne do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Kurs przygotowany jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 133 godziny dydaktyczne:
zajęcia teoretyczne – 63 godziny,
zajęcia praktyczne – 70 godzin.

Kurs realizowany jest zgodnie z Harmonogramem kształcenia, udostępnianym indywidualnie uczestnikom kształcenia.

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. posiada doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o.  są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

 • Koszt kursu: 1 100 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 133 godziny dydaktyczne:
  zajęcia teoretyczne 63 godzin;
  zajęcia praktyczne 70 godzin.

  Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż
  13 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.
 • Program kształcenia kursu specjalistycznego dostępny jest pod linkiem: program
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30
lp NAZWA MODUŁU LICZBA GODZIN TEORII MIEJSCE REALIZACJI STAŻU LICZBA GODZIN STAŻU ŁĄCZNA LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH
I

Organizacja i funkcjonowanie pracowni endoskopowej oraz zasady wykonywania procedur endoskopowych

13 13
II

Diagnostyka i endoskopowa terapia przewodu pokarmowego. Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu endoskopowym przewodu pokarmowego

22

Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego

35 57
III

Diagnostyka i endoskopowa terapia dróg oddechowych. Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu endoskopowym dróg oddechowych

18

Pracownia endoskopii dróg oddechowych

35 53
IV

Zastosowanie endoskopii w innych dziedzinach medycyny (w urologii, ginekologii, laryngologii, anestezjologii, ortopedii)V

10 10
ŁĄCZNIE   63   70 133

„Pielegniarstwo onkologiczne”

kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania
określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

Efekty kształcenia wskazane w programie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik kursu kwalifikacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia

 

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o.  są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

 

 • Koszt kursu: 2.000 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 240 godzin dydaktycznych:
  zajęcia teoretyczne 135 godzin;
  zajęcia praktyczne 105 godzin.

  Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż
  48 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.
 • Program kształcenia kursu specjalistycznego dostępny jest pod linkiem: program
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30
Lp. Nazwa modułu Liczba
godzin

teorii
Miejsce realizacji stażu Liczba
godzin
stażu
Łączna liczba
godzin
kontaktowych
I Psychoonkologia w praktyce pielęgniarskiej 15 15
II Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych 15 15
III Pielęgnowanie i rehabilitacja chorego onkologicznie 60 Oddział chemioterapii 21 123
Oddział radioterapii 21
Oddział chirurgii onkologicznej 21
IV Pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową 30 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej 21 51
V Opieka paliatywna 15 Hospicjum stacjonarne;
Oddział opieki paliatywnej
21 36
  Łącznie 135   105 240

 

„Pielęgniarstwo operacyjne dla pielegniarek”

 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Efekty kształcenia wskazane w programie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia
obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik kursu kwalifikacyjnego będzie posiadać takie same
kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia
Przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii
jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie.

 • Koszt kursu: 1850 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 365 godzin dydaktycznych (w tym 155 godz. teorii oraz 210 godz. stażu), zgodnie z programem (PROGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK)
 • Program kształcenia kursu kwalifikacyjnego dostępny jest pod linkiem: program
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej oraz co najmniej 6 miesięczny staż pracy
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30
Lp. Moduł Teoria – liczba godzin

Staż

 

 

Łączna liczba godzin

Placówka Liczba godzin
1. Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego.
Dezynfekcja
i sterylizacja
30 Centralna sterylizatornia 14 44
2. Podstawy epidemiologii na bloku operacyjnym 15 15
3. Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii ogólnej i chirurgii
jednego dnia
35 Blok operacyjny chirurgii ogólnej 63
98
4. Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii noworodka i niemowlęcia 20 Blok operacyjny noworodka i niemowlęcia 35
55
5.
Pielęgniarstwo operacyjne w chirurgii ortopedycznej
i traumatologicznej
35
Blok operacyjny chirurgii urazowoortopedycznej 63
98
6.
Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii operacyjnej
i położnictwie
20
Blok operacyjny ginekologii i położnictwa 35
55
Łączna ilość godzin 155   210 365

 

„Leczenie ran”

kurs specjalistyczny

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Efekty kształcenia wskazane w programie kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem
programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik kursu specjalistycznego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

 • Koszt kursu: 950,00 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 140 godzin dydaktycznych:
  zajęcia teoretyczne 60 godzin;
  zajęcia praktyczne 80 godzin.

  Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych w wymiarze nie większym niż 10%
  (z
  wyłączeniem ćwiczeń), które może być wykorzystane na samokształcenie.
 • Program kształcenia kursu specjalistycznego dostępny jest pod linkiem: program
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30
Lp. Nazwa modułu Liczba
godzin

teorii
Miejsce realizacji stażu Liczba
godzin
stażu
Łączna liczba
godzin
kontaktowych
I Patofizjologia i leczenie ran 10 Ambulatorium chirurgiczne;
Poradnia chirurgii ogólnej;

Poradnia chorób naczyń;

Poradnia leczenia ran przewlekłych
10 20
II Zakażenia ran 10 Ambulatorium chirurgiczne;
Poradnia chirurgii ogólnej;

Poradnia chorób naczyń;

Poradnia leczenia ran przewlekłych
10 20
III Odleżyny i rany nowotworowe 10 Oddział medycyny paliatywnej;
Oddział onkologiczny; Hospicjum
stacjonarne; Zakład/Oddział opiekuńczo leczniczy
15 25
IV Oparzenia, odmrożenia, rana urazowa powikłana 6 Oddział chirurgii plastycznej;
Oddział chirurgii urazowo ortopedycznej;
Oddział leczenia oparzeń;
Oddział chirurgiczny ogólny
15 21
V Owrzodzenia kończyn dolnych 14 Poradnia chorób naczyń;
Poradnia
leczenia ran przewlekłych;
Poradnia chirurgii ogólnej;

Oddział chirurgii naczyniowej;
Oddział chirurgiczny ogólny
15 29
VI Zespół stopy cukrzycowej 10 Oddział chirurgii naczyniowej;
Oddział diabetologiczny;
Poradnia
stopy cukrzycowej;
Poradnia
leczenia ran przewlekłych,
Poradnia chirurgii ogólne
15 25
  Łącznie 60   80 140

 

„Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o.  są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

 • Koszt kursu: 900,00 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 70 godzin dydaktycznych (w tym 35 godz. teorii oraz 35 godz. stażu), zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów)
 • Program kształcenia kursu specjalistycznego dostępny jest pod linkiem: program
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30
Lp. Moduł Teoria – liczba godzin

Staż

 

 

Łączna liczba godzin

Placówka Liczba godzin
1. Podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych 6 6
2. Podawanie leków przeciwnowotworowych 9

oddział onkologiczny, oddział chemioterapii, oddział ginekologii onkologicznej

 

 

oddział chemioterapii dziennej, poradnia chemioterapii

25

 

 

 

 

10

64
3. Objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego 6
4. Opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu 14
Łączna ilość godzin 35   35 70

 

„Opieka nad pacjentem ze stomią”

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o.  są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

 • Koszt kursu: 700,00 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 173 godzin dydaktycznych (w tym 68 godz. teorii oraz 105 godz. stażu), zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem ze stomią)
 • Program kształcenia kursu specjalistycznego dostępny jest pod linkiem: program
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30
Lp. Moduł Teoria – liczba godzin Staż Łączna liczba godzin
Placówka Liczba godzin
1.

Kliniczne podstawy wykonania przetok jelitowych

 

20 20
2. Aspekty opieki nad pacjentem ze stomią jelitową 24

Oddział chirurgiczny ogólny; oddział chirurgii koloproktologicznej, oddział chirurgii onkologicznej, oddział chirurgii gastroenterologicznej

 

35 59
3. Jakość życia pacjenta ze stomią jelitową 6

Poradnia koloproktologiczna

 

35 94

Poradnia onkologiczna

 

35
Łączna ilość godzin 68   105 173*

 

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 17 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

„Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa”

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o. posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o.  są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

 • Koszt kursu: 950,00 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 90 godzin dydaktycznych (w tym 60 godz. teorii oraz 30 godz. stażu), zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa)
 • Program kształcenia kursu specjalistycznego dostępny jest pod linkiem: file:///C:/Users/Doradcy/Downloads/Resuscytacja%20krazeniowo-oddechowa(3).pdf
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30

 

Lp. Moduł Teoria – liczba godzin Staż Łączna liczba godzin  
Placówka Liczba godzin  
wykłady ćwiczenia  
1.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS

 

5 10 15  
2. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – ALS 15 30

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

 

30 75  
Łączna ilość godzin 20 40   30 90*  

 

* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 9 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

„Terapia bólu ostrego u dorosłych”

kurs specjalistyczny

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.)
ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Efekty kształcenia wskazane w programie kursu specjalistycznego Terapia bólu ostrego u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych, są dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązkowym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia gwarantuje, że każdy uczestnik kursu specjalistycznego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie oraz systemu kształcenia.

Cel kształcenia
Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie okołooperacyjnym w zakresie uśmierzania bólu ostrego:

monitorowania natężenia bólu za pomocą przyjętych skal oceny natężenia bólu;

monitorowania przebiegu leczenia przeciwbólowego u chorych;

podawania leków różnymi drogami w celu uśmierzania bólu ostrego w zakresie zlecenia lekarskiego, także z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej;

modyfikowania dawki leku przeciwbólowego, w zakresie zlecenia lekarskiego, na podstawie monitorowania bólu i stanu pacjenta.

 

 • Koszt kursu: 900,00 zł / os.
 • Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 98 godzin dydaktycznych (w tym 28 godz. teorii oraz 70 godz. stażu), zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Terapia bólu ostrego u dorosłych)
 • Program kształcenia kursu specjalistycznego dostępny jest pod linkiem: program
 • Od uczestnika kursu wymagane jest: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej
 • Zapisy na kurs przyjmowane są pod numerem telefonu: 85 663 70 30

MODUŁ I Podstawy patofizjologii bólu, teoria 7 godz,
MODUŁ II Farmakoterapia bólu ostrego, teoria 7 godz,
STAŻ MODUŁ I i II Blok operacyjny, 21 godz
RAZEM MODUŁ I i II 35 godz

MODUŁ III Techniki analgezji regionalnej w uśmierzaniu bólu, teoria 7 godz,
MODUŁ IV Organizacja leczenia bólu. Rola pielęgniarki, położnej w interdyscyplinarnym zespole leczenia bólu, teoria 7 godz,
STAŻ MODUŁ III i IV
Oddział pooperacyjny chirurgii ogólnej; Oddział pooperacyjny ginekologii 28 godz
Oddział pooperacyjny chirurgii klatki piersiowej; Oddział pooperacyjny chirurgii urazowoortopedyczne 21 godz
RAZEM MODUŁ III i IV 63 godz

Łącznie 28 godz teorii i 70godz stażu

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 10 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.