STUDIA PODYPLOMOWE

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do wykorzystania w praktyce instrumentów szeroko rozumianego zarządzania jakością, które to służyć mają poprawie efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, a tym samym poprawie działania systemu ochrony zdrowia. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój zdolności analitycznych oraz elementy wewnętrznego audytu jakości. Tłem do prowadzonych warsztatów praktycznych są prezentacje omawiające uwarunkowania podejmowania decyzji projakościowych, finansowych i zarządczych. Szczególnym atutem studiów jest możliwość uzyskania Certyfikatu Audytora Wewnętrznego, po zdaniu egzaminu uzupełniającego.

Uzyskanie Certyfikatu Audytora Wewnętrznego związane jest z dodatkowym kosztem w wysokości 300 zł, płatne na konto Firmy Certyfikującej w trakcie Studiów.

Adresaci

 • pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorka/ rejestrator, księgowa, specjalista ds. zamówień publicznych;
 • kadra zarządzającą podmiotami leczniczymi, np. dyrektor, manager ochrony zdrowia;
 • kadra medyczną posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynator, pielęgniarka oddziałowa;
 • pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi).

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 200 godz.

W programie studiów m.in.

1. Zarządzanie strategiczne w podmiotach leczniczych
2. Metody i techniki zarządzania jakością
3. Zarządzanie procesowe
4. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia
5. Zarządzanie dokumentacją w podmiocie leczniczym
6. Prawne regulacje w zakresie jakości
7. Komunikacja w zespole. Techniki kreatywności i motywacji jako podstawa zarządzania zasobami ludzkimi
8. Sterowanie procesami- ujęcie statystyczne
9. Marketing relacyjny w kształtowaniu jakości usług zdrowotnych
10. Systemy rachunku kosztów. Koszty jakości
11. Działania antykorupcyjne. Metody zwalczania patologii
12. Zarządzanie operacyjne w podmiocie leczniczym- warsztaty analityczne
13. Metody i techniki zarządzania jakością w praktyce podmiotów leczniczych – WARSZTATY
14. Seminaria dyplomowe- weryfikacja kart warsztatów praktycznych
15. Test semestralny

Abschluss Diplom

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach,
 • egzamin końcowy, prowadzony w formie testu
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej.

 

Organizacja studiów

Szczegóły dotyczące organizacji studiów:

 • miejsce realizacji: Jurowiecka 56, 15-101 Białystok
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
 • dodatkowe usługi: materiały szkoleniowe, podręcznik

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią wieloletni pracownicy UE we Wrocławiu, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, w tym doświadczeni profesorowie i adiunkci , ale także praktycy mogący wykazać się szczególnymi osiągnięciami z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia. Dodatkowo na wykłady zapraszani są specjaliści z istotnych dla systemu instytucji, np. Narodowego Funduszu Zdrowia czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Kierownik

dr hab. Maria Węgrzyn
Katedra Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Cena: 3200  zł

Osoby wpisujące się w założenia grupy docelowej projektu „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia” mogą ukończyć studia w cenie 1650 zł. Szczegóły na stronie projektu

Kontakt i zapisy

Urszula Walenciej, biuro@ordo.info.pl, 85/663 70 30

Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia

Cele i charakterystyka studiów

Celem Studiów Podyplomowych jest profesjonalne przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Studia przekazują wiedzę i umiejętności do sprawnego i efektywnego zarządzania firmą w warunkach tworzenia się nowego rynku usług medycznych zarówno w prywatnym jak i publicznym obszarze zmieniającego się systemu ochrony zdrowia.

Adresaci

Uczestnikami studiów byli i mogą być osoby, które zarządzają jednostkami ochrony zdrowia lub są zatrudnione w sektorze ochrony zdrowia, a także w administracji samorządowej i rządowej, ubezpieczeniowej oraz wszyscy zainteresowani podniesieniem wiedzy i kwalifikacji w zakresie nowoczesnego zarządzania. Studia są też doskonałą ofertą dla tych, którzy pragną zdobyć nowy i atrakcyjny zawód. Oferowane studia podyplomowe jednocześnie spełniają wymogi kwalifikacyjne na stanowiska kierownicze w jednostkach opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2000 r.

Czas trwania i liczba godzin

6 miesięcy, 150 godz.

W programie studiów m.in.

 • Restrukturyzacja i prywatyzacja w ochronie zdrowia
 • HTA EBMAbschluss Diplom
 • Polityka zdrowotna UE, unijne środki pomocowe
 • Podstawy prawne w ochronie zdrowia
 • Kontraktowanie świadczeń medycznych
 • Pisanie projektów, gra decyzyjna
 • Rachunek kosztów
 • Controlling w praktyce
 • Jakość i standard w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie personelem w ochronie zdrowia
 • Analiza finansowa
 • Systemy informatyczne w ochronie zdrowia

 Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach,
 • egzamin końcowy, prowadzony w formie testu
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej.

Organizacja studiów

Szczegóły dotyczące organizacji studiów:

 • miejsce realizacji: Jurowiecka 56, 15-101 Białystok
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
 • dodatkowe usługi: materiały szkoleniowe, podręcznik

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią wieloletni pracownicy UE we Wrocławiu, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, w tym doświadczeni profesorowie i adiunkci , ale także praktycy mogący wykazać się szczególnymi osiągnięciami z zakresu zarządzania i finansów w ochronie zdrowia. Dodatkowo na wykłady zapraszani są specjaliści z istotnych dla systemu instytucji, np. Narodowego Funduszu Zdrowia czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Kierownik

dr hab. Maria Węgrzyn
Katedra Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Cena

3200 PLN Istnieje możliwość płatności w ratach (na wniosek słuchacza).

Osoby wpisujące się w założenia grupy docelowej projektu „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia” mogą ukończyć studia w cenie 1650 zł. Szczegóły na stronie projektu

Kontakt i zapisy

Urszula Walenciej, biuro@ordo.info.pl, 85/663 70 30