Projekty realizowane przez PCEiA ORDO

Ponad 14 lat działalności, to kilkadziesiąt napisanych i złożonych wniosków. Wiele z nich otrzymało dofinansowanie.
Realizacja każdego takiego projektu to miesiące pracy i tysiące przygotowanych dokumentów.
Przedstawiamy krótką informację nt. projektów już zakończonych.
„Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce”
Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
 
Beneficjent: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych MACTO
Partner:
 Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.
 
Tytuł projektu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce”
 
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2020
 
Wartość projektu: 414 722,05 PLN
Dofinansowanie: 393 932,05 PLN
 
Celem  projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce poprzez realizację zajęć dodatkowych dla 57 osób (23K, 34M), wyposażenie pracowni informatycznej oraz matematyczno-przyrodniczej oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji 13 osób (9K, 4M) nauczycieli zatrudnionych w ww. szkole w terminie do dnia 30.06.2020 r.
 
 Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmowało:
  1. Wyposażenie pracowni
  2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
  3. Zajęcia rozwijające
  4. Wyjazdy edukacyjne
  5. Wsparcie nauczycieli zatrudnionych w szkole objętej projektem
„Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białostoczku, Szkoły Podstawowej w Zabłudowie oraz Gimnazjum w Zabłudowie”

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Beneficjent: MS PRIME Marcin Szczebiot
Partner:
Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białostoczku, Szkoły Podstawowej w Zabłudowie oraz Gimnazjum w Zabłudowie”
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu: 736 444,97 PLN
Dofinansowanie: 699 622,72  PLN

Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białostoczku, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie oraz Gimnazjum w Zabłudowie poprzez realizację zajęć dodatkowych dla 107 os (60k,40M), wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w ww szkołach, w terminie do 30.06.2020r.

 Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmowało:
Wyposażenie pracowni
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Zajęcia rozwijające
Wyjazdy edukacyjne
Wsparcie nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem

 

„Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Beneficjent: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych MACTO
Partner:
Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu: 1 058 012,54 PLN
Dofinansowanie: 974 912,54  PLN

Celem projektu był wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację dodatkowych zajęć dla 399 uczniów (183K,216M), wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji 36 nauczycieli (33K,3M) zatrudnionych w ww. szkole w terminie do 30.06.2020r.

 Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmowało:
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
Rozwój kompetencji cyfrowych
Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK
Kompleksowy program wspomagający szkołę w procesie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli
Wyposażenie pracowni do nauk przyrodniczych
Wyjazdy edukacyjne dla uczniów

„Bony na szkolenia”

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje
Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu
Poddziałanie: 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki
Poddziałanie: 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

Lider projektu: Powiat Sokólski
Partnerzy:
1. Powiat Białostocki
2. Miasto Białystok
3. Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o.

Wartość projektu:
Poddziałanie 3.2.1:  37 265 558,33 PLN
Poddziałanie 3.2.2:  18 463 434,00 PLN

Dofinansowanie:
Poddziałanie 3.2.1:  33 539 002,20 PLN
Poddziałanie 3.2.2:  16 617 090,60 PLN

Okres realizacji: 01.06.2017 r. – 30.06.2020 r.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 (2 408K, 2 313M) osób dorosłych zarówno pracujących, jak i pozostających bez pracy oraz prowadzących działalność gospodarczą, z terenu subregionu białostockiego (m.Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski), które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem umiejętności, poprzez udzielenie tzw. „bonów na szkolenie” w terminie do 30.06.2020r.

„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce. Edycja II”

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Beneficjent: MS PRIME Marcin Szczebiot
Partner:
Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce. Edycja II”

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 29.02.2020

Cel projektu: podniesienie potencjału edukacyjnego oraz jakości i zakresu oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce, poprzez realizację zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych i objęcie wsparciem 150 uczniów (74K, 76M) klas I-VIII SP oraz 10 (9K, 1M) nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w SP ZSI, w terminie do 29.02.2020 r.

Grupa docelowa:  150 uczniów (74K, 76M) klas I-VIII SP oraz 10 (9K, 1M) nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w SP ZSI.

Wartość projektu: 608 040,00 PLN
Dofinansowanie: 577 530,00  PLN

„Mali Podróżnicy – Wielcy Odkrywcy. Wzrost jakości edukacji przedszkolnej”

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja|
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Beneficjent: AM s.c.
Partner:
Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Mali Podróżnicy – Wielcy Odkrywcy. Wzrost jakości edukacji przedszkolnej.”

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2019

Cel projektu: Podniesienie oferty edukacyjnej przedszkola „Mali Podróżnicy” poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzania deficytów, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z 61 dziećmi (28K, 33M), w tym 20 dziećmi ze spektrum autyzmu (5K, 15M) w wieku przedszkolnym do 31.08.2019 r.

Grupa docelowa:  61 dzieci (28K, 33M), w tym 20 dziećmi ze spektrum autyzmu (5K, 15M) w wieku przedszkolnym

Wartość projektu: 454 949,87 PLN
Dofinansowanie: 386 639,87 PLN

"Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia"

Działanie: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Lider: Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp.  z o. o.
Partner: Collegium Mazovia

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2019

Cel projektu: wzrost kwalifikacji w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia 600 (300 kobiet i 300 mężczyzn) pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych, przedstawicieli płatnika oraz podmiotów tworzących mających swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego w terminie do dnia 30.06.2019 r.

Grupa docelowa: Pracownicy pionów administracyjnych, kadra zarządzająca podmiotów leczniczych, kadra medyczna posiadająca w swoim zakresie obowiązków funkcje administracyjne, pracownicy NFZ oraz pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych, zatrudnieni w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad podmiotami leczniczymi, zatrudnieni lub zamieszkali na obszarze województwa podlaskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego lub lubelskiego. wsparciem projektu zostanie objętych 600 osób (300 kobiet i 300 mężczyzn,

Liczba osób przeszkolonych: 600

Wartość projektu: 1.486.776,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.442.172,72 zł

„Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Rafałówce”
 
Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
 
Beneficjent: Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.
 
Tytuł projektu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Rafałówce”
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019
 
Cel projektu: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Rafałówce poprzez realizację zajęć dodatkowych dla 40 os (26K, 14M), wyposażenie pracowni informatycznej oraz matematyczno – przyrodniczej oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji 10 os (9K, 1 M), nauczycieli zatrudnionych w ww. szkolenie w terminie do dnia 31.12.2019r.
 
Grupa docelowa: 40 uczniów (w tym 26K, 14M), uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rafałówce, a także 10 nauczycieli (9K, 1 M), zatrudnionych w placówce.
 
Wartość projektu: 344 373,75 PLN
Dofinansowanie: 326 573,75 PLN
„Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”
Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych
Priorytet inwestycyjny 8.3 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

Beneficjent: Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.

Partner: MS Prime Marcin Szczebiot

 

Tytuł projektu: „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV”

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.10.2019

 

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości poprzez zarejestrowanie i prowadzenie w okresie minimum 12 miesięcy przez 40 uczestników projektu zamieszkałych na terenie objętym wsparciem działalności gospodarczych w terminie do dnia 31.08.2018 r.

 

Grupa docelowa: 40 osób fizycznych (26K i 14M) od 30 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących obszar subregionu białostockiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bezrobotnych, poszukujących pracy (zgodnie z def. WLKW), nieaktywnych zawodowo (zgodnie z def. wytycz. w obszarze rynku pracy) oraz jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Wartość projektu: 2 020 260,00 PLN
Dofinansowanie: 1 967 907,00  PLN

„Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość III”
Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych
Priorytet inwestycyjny 8.3 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 
Beneficjent: Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.
Partner: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych MACTO 

 

Tytuł projektu: „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość III”

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 – 31.08.2018

 

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości poprzez zarejestrowanie i prowadzenie w okresie minimum 12 miesięcy przez 40 uczestników projektu zamieszkałych na terenie objętym wsparciem działalności gospodarczych w terminie do dnia 31.08.2018 r.

 

Grupa docelowa: 40 osób fizycznych (26K i 14M) od 30 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących obszar subregionu łomżyńskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bezrobotnych, poszukujących pracy (zgodnie z def. WLKW), nieaktywnych zawodowo (zgodnie z def. wytycz. w obszarze rynku pracy) oraz jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Wartość projektu: 1 981 008,00 PLN
Dofinansowanie: 1 929 393,60 PLN

"Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych"

Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.01.2018

Lider: Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp.  z o. o.
Partner: Collegium Mazovia

Cel projektu: Uzyskanie kwalifikacji przez 3750 (3702 kobiet i 48 mężczyzn) pielęgniarek i położnych z zakresu dziedzin będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego w terminie do 31.03.2018 r.

Grupa docelowa: 3750 (3702 kobiet i 48 mężczyzn) pielęgniarek i położnych, wśród których 1500 osób (40%) stanowią osoby współpracujące (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia) z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz zamieszkują/pracują na trenie województwa: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego lub mazowieckiego.

Liczba osób przeszkolonych: 3750

Wartość projektu: 9.633.704,30 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 9.344.693,16 zł

„Bo jakie początki, takie będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku”

Działanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Beneficjent: Parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim
Partner: Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: od 01.12.2016 do 30.06.2018

Cel główny: wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród 35 dzieci powiatu bielskiego poprzez stworzenie nowego miejsca edukacji dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizacja zajęć z zakresu kompetencji kluczowych oraz zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych w terminie do 30.06.2018r.

Grupa docelowa: 35 dzieci z powiatu bielskiego

Wartość projektu: 1 243 116,00zł
Dofinansowanie: 1 056 457,62zł

„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce”

Działanie: 3.1.2

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 do 30.06.2018

Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce poprzez doposażenie pracowni, realizację zajęć i objęcie wsparciem 224 uczniów (94K,130M) klas I,IV-VI SP, I-III Gimnazjum oraz 10 (9K,1M) nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w ww. Zespole Szkół, w terminie do 30.06.2018r.

Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce

Liczba osób przeszkolonych: 234

Wnioskowana kwota dofinansowania: 395 664,59 zł

Kompeksowy program rozwoju kompetencji pracowników WSFiZ

Działanie: 4.1.1

Okres realizacji projektu: 01.02.2015-30.09.2015

Cel projektu: Wypracowanie praktycznych elementów kształcenia i nabycie kompetencji dostosowanych do aktualnych potrzeb przedsiębiorców wśród 80 studentów WSFiZ w Białymstoku w terminie do 30.09.2015 r.

Grupa docelowa: studencie Wyższej szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Liczba osób przeszkolonych: 80

Wnioskowana kwota dofinansowania: 497.476,92 zł

Jestem Europejczykiem znam języki obce
Doradztwo i szkolenia w PCEiA ORDO sp. z o. o.
Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.03.2014-30.06.2015

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności PCEiA ORDO poprzez ukończenie certyfikowanych szkoleń przez 8 pracowników i wdrożenie strategii rozwoju firmy do końca 06.2015

Grupa docelowa: pracownicy PCEiA ORDO sp. z o. o.

Liczba osób przeszkolonych: 8

Wnioskowana kwota dofinansowania: 248.883,90 zł

Portrety Szpitali-Mapy Możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest JST

logo_portrety_rgb

Działanie: 5.6

Okres realizacji projektu: 01.08.2011-31.05.2015

Cel projektu: stworzenie nowatorskiego systemu monitorowania funkcjonowania szpitali, który będzie wsparciem dla władz centralnych kraju w planowaniu polityk oraz działań, które wspierają samorządy terytorialne w wykonywaniu nałożonych na nie zadań publicznych

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do szpitali (Dyrektorów i Prezesów szpitali) i jednostek samorządów terytorialnych (JST) – właścicieli szpitali

Liczba osób przeszkolonych: 1050

Wnioskowana kwota dofinansowania: 3.865.309,74 zł

Zostań przedsiębiorczym

zostań przedsiębiorczym

Działanie: 6.2

Okres realizacji projektu: 01.07.2013-30.06.2015

Cel projektu: wzrost liczby podmiotów gospodarczych, ograniczenie bezrobocia młodzieży oraz rozwój perspektywy tej grupy w znalezieniu trwałego zatrudnienia. Pobudzenie inicjatyw związanych z rozwojem przedsiębiorczości i samozatrudnienia, stymulowanie rozwoju ekonomicznego

Grupa docelowa: kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie powiatów: siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, bielskiego i hajnowskiego zamierzający założyć działalność gospodarczą

Liczba osób przeszkolonych: 100

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2.703.217,65 zł

Partnerstwo dla innowacyjności – kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie podlaskim

partnerstwo

Działanie: 8.2.1

Okres realizacji projektu: 01.04.2013-30.09.2014

Cel projektu: rozwój współpracy jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami

Grupa docelowa: osoby zatrudnione w MŚP, pracownicy naukowi uczelni prowadzące działalność na terenie woj. Podlaskiego. Przedsiębiorcy, których pracownicy zostaną objęci wsparciem prowadzą działalność w następujących dziedzinach gospodarczych: przemysł spożywczy, drzewny i meblarski, maszynowy, tekstylny, budowlany, produkcja sprzętu medycznego i turystyce.

Liczba osób przeszkolonych: 125

Wnioskowana kwota dofinansowania: 924.566,40 zł

Nowoczesne technikum- modernizacja kształcenia zawodowego gwarancją lepszego startu w przyszłość

logo 9.2CZ

Działanie: 9.2

Okres realizacji projektu: 01.11.2012-30.06.2014

Cel projektu: podniesienie kształcenia zawodowego uczniów Technikum w celu podejmowania przez nich dalszej edukacji, wykonywania zawodu a tym samym zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy i podniesienie atrakcyjności usług edukacyjnych placówki

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do uczniów Technikum

Liczba osób przeszkolonych: 150

Wnioskowana kwota dofinansowania: 900.218,92 zł

Czas na fachowców

logo 9.2K

Działanie: 9.2

Okres realizacji projektu: 01.09.2012-30.04.2014

Cel projektu: organizacja zajęć pozalekcyjnych, które kształtują kompetencje kluczowe i zawodowe, jak również organizacja praktyk pozalekcyjnych w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym

Grupa docelowa: uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Liczba osób przeszkolonych: 157

Wnioskowana kwota dofinansowania: 439.649,00 zł

Recepta na konkurencyjność- podniesienie kompetencji

RnK logo 2.2

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.07.2012-31.01.2014

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności zawodowej osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia województwa podlaskiego poprzez podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych

Grupa docelowa: osoby zatrudnione w sektorze ochrony zdrowia

Liczba osób przeszkolonych: 70

Wnioskowana kwota dofinansowania: 617.960,00 zł

Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw

inwp_logo

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.02.2012-31.03.2013

Cel projektu: uzyskanie i wzrost wiedzy i umiejętności dotyczących wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych do poprawy efektywności funkcjonowania firm wśród 120 UP działających na terenie woj. Podlaskiego w branżach kluczowych dla rozwoju województwa

Grupa docelowa: osoby zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie woj. Podlaskiego w branżach/sektorach: przetwórstwo przemysłowe, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, budownictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, transport i gosp. magazynowa, rolnictwo, leśnictwo, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Liczba osób przeszkolonych: 120

Wnioskowana kwota dofinansowania: 328.000,00 zł

Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość - II edycja

Działanie: 6.2

Okres realizacji projektu: 01.01.2011-31.12.2012

Cel projektu: zarejestrowanie przez 28 uczestników mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa podlaskiego

Grupa docelowa: osoby posiadające w momencie przystąpienia do projektu miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa podlaskiego; osoby zamierzające zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą z siedzibą przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego; osoby, których działalność zaliczana będzie do pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie podlegać wykluczeniom; osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu, w tym również nie były wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego.

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2.177.443,00 zł

Pomagamy przedsiębiorczym

logo (3)

Działanie: 6.2

Okres realizacji projektu: 01.10.2010-30.09.2012

Cel projektu: zarejestrowanie przez 32 uczestników mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa podlaskiego

Grupa docelowa: osoby posiadające w momencie przystąpienia do projektu miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie powiatu wysokomazowieckiego; osoby zamierzające zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą z siedzibą przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego; osoby, których działalność zaliczana będzie do pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie podlegać wykluczeniom; osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu, w tym również nie były wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego.

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2.391.819,80 zł

Własna firma-droga do osiągnięcia sukcesu

wlasna firma DDOS

Działanie: 6.2

Okres realizacji projektu: 01.10.2010-30.09.2012

Cel projektu: zarejestrowanie przez 32 uczestników mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa podlaskiego

Grupa docelowa: osoby posiadające w momencie przystąpienia do projektu miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie powiatu monieckiego; osoby zamierzające zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą z siedzibą przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego; osoby, których działalność zaliczana będzie do pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie podlegać wykluczeniom; osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu, w tym również nie były wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego.

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2.340.529,80 zł

Nowoczesne metody zarządzania apteką

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.07.2009-31.12.2010

Cel projektu: poprawa zdolności adaptacyjnych i wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na podlaskim rynku usług farmaceutycznych

Grupa docelowa: projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie woj. podlaskiego oraz pracowników tych przedsiębiorców zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, działających w sektorze farmaceutycznym i medycznym

Liczba osób przeszkolonych: 60

Wnioskowana kwota dofinansowania: 463.095,29 zł

Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość

pomysł na biznes

Działanie: 6.2

Okres realizacji projektu: 01.11.2009-31.10.2011

Cel projektu: zarejestrowanie przez 14 uczestników mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa podlaskiego

Grupa docelowa: osoby posiadające w momencie przystąpienia do projektu miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa podlaskiego; osoby zamierzające zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą z siedzibą przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego; osoby, których działalność zaliczana będzie do pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie podlegać wykluczeniom; osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu, w tym również nie były wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego.

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.439.453,27 zł

Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników sektorów restrukturyzowanych w województwie podlaskim

Działanie: 8.1.2

Okres realizacji projektu: 01.08.2010-31.12.2011

Cel projektu: objęcie programem outplacement 40 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w województwie podlaskim

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do pracowników i pracodawców przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, działających na terenie woj. Podlaskiego; osób pracujących w branżach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna, rolnictwo, edukacja, handel hurtowy i detaliczny, transport kolejowy i przetwórstwo przemysłowe, działalność pocztowa i kurierska, pośrednictwo pieniężne; osób zwolnionych, pozostających bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; zagrożonych zwolnieniem – każda osoba zatrudniona u pracodawcy, który prowadzi działalność w branży przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.416.031,00 zł

Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci

Działanie: 9.5

Okres realizacji projektu: 01.02.2010-31.07.2010

Cel projektu: celem ogólnym projektu jest pobudzenie aktywności edukacyjnej mieszkańców obszaru Gminy Szepietowo i Miasta Wysokie Mazowieckie poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.

Grupa docelowa: mieszkańcy gminy Szepietowo i Wysokie Mazowieckie, rodzice i dzieci nie uczęszczające do przedszkoli

Liczba osób przeszkolonych: 385

Wnioskowana kwota dofinansowania: 49.585,00 zł

Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników sektora ochrony zdrowia

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.10.2009-31.03.2011

Cel projektu: celem głównym projektu jest poprawa zdolności adaptacyjnych osób zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia woj. Podlaskiego wobec zachodzących procesów restrukturyzacji

Grupa docelowa: osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia, zatrudnione i zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego

Liczba osób przeszkolonych: 170

Wnioskowana kwota dofinansowania: 869.230,85 zł

Studim prawa medycznego i ubezpieczeń

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.10.2008-31.03-2010

Cel projektu: wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pracowników sektora ochrony zdrowia w województwie podlaskim

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do pracowników sektora ochrony zdrowia województwa podlaskiego

Liczba osób przeszkolonych: 60

Wnioskowana kwota dofinansowania: 422.217,38 zł

Studium Informatyki w Służbie Zdrowia

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.04.2008-28.02.2009

Cel projektu: celem głównym projektu jest wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pracowników średniego szczebla sektora ochrony zdrowia.

Grupa docelowa: szkolenie skierowane jest do osób powyżej 45 roku życia z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia (pielęgniarki, położne, pracownicy rejestracji, pracownicy administracyjni) na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno prawnych na terenie województwa podlaskiego.

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 183.932,00 zł

Studium Profesjonalnego Masażu

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.04.2008-30.04.2009

Cel projektu: celem głównym projektu jest wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pracowników średniego szczebla sektora ochrony zdrowia.

Grupa docelowa: szkolenie skierowane jest do osób powyżej 45 roku życia z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia (pielęgniarki, położne, pracownicy rejestracji, pracownicy administracyjni) na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno prawnych na terenie województwa podlaskiego.

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 242.486,00 zł