Projekty realizowane przez PCEiA ORDO

Ponad 14 lat działalności, to kilkadziesiąt napisanych i złożonych wniosków. Wiele z nich otrzymało dofinansowanie.
Realizacja każdego takiego projektu to miesiące pracy i tysiące przygotowanych dokumentów.
Przedstawiamy krótką informację nt. projektów już zakończonych.
„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce”

Działanie: 3.1.2

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 do 30.06.2018

Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce poprzez doposażenie pracowni, realizację zajęć i objęcie wsparciem 224 uczniów (94K,130M) klas I,IV-VI SP, I-III Gimnazjum oraz 10 (9K,1M) nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w ww. Zespole Szkół, w terminie do 30.06.2018r.

Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce

Liczba osób przeszkolonych: 234

Wnioskowana kwota dofinansowania: 395 664,59 zł

Kompeksowy program rozwoju kompetencji pracowników WSFiZ

Działanie: 4.1.1

Okres realizacji projektu: 01.02.2015-30.09.2015

Cel projektu: Wypracowanie praktycznych elementów kształcenia i nabycie kompetencji dostosowanych do aktualnych potrzeb przedsiębiorców wśród 80 studentów WSFiZ w Białymstoku w terminie do 30.09.2015 r.

Grupa docelowa: studencie Wyższej szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Liczba osób przeszkolonych: 80

Wnioskowana kwota dofinansowania: 497.476,92 zł

Doradztwo i szkolenia w PCEiA ORDO sp. z o. o.

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.03.2014-30.06.2015

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności PCEiA ORDO poprzez ukończenie certyfikowanych szkoleń przez 8 pracowników i wdrożenie strategii rozwoju firmy do końca 06.2015

Grupa docelowa: pracownicy PCEiA ORDO sp. z o. o.

Liczba osób przeszkolonych: 8

Wnioskowana kwota dofinansowania: 248.883,90 zł

Portrety Szpitali-Mapy Możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest JST

logo_portrety_rgb

Działanie: 5.6

Okres realizacji projektu: 01.08.2011-31.05.2015

Cel projektu: stworzenie nowatorskiego systemu monitorowania funkcjonowania szpitali, który będzie wsparciem dla władz centralnych kraju w planowaniu polityk oraz działań, które wspierają samorządy terytorialne w wykonywaniu nałożonych na nie zadań publicznych

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do szpitali (Dyrektorów i Prezesów szpitali) i jednostek samorządów terytorialnych (JST) – właścicieli szpitali

Liczba osób przeszkolonych: 1050

Wnioskowana kwota dofinansowania: 3.865.309,74 zł

Zostań przedsiębiorczym

zostań przedsiębiorczym

Działanie: 6.2

Okres realizacji projektu: 01.07.2013-30.06.2015

Cel projektu: wzrost liczby podmiotów gospodarczych, ograniczenie bezrobocia młodzieży oraz rozwój perspektywy tej grupy w znalezieniu trwałego zatrudnienia. Pobudzenie inicjatyw związanych z rozwojem przedsiębiorczości i samozatrudnienia, stymulowanie rozwoju ekonomicznego

Grupa docelowa: kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie powiatów: siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, bielskiego i hajnowskiego zamierzający założyć działalność gospodarczą

Liczba osób przeszkolonych: 100

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2.703.217,65 zł

Partnerstwo dla innowacyjności – kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie podlaskim

partnerstwo

Działanie: 8.2.1

Okres realizacji projektu: 01.04.2013-30.09.2014

Cel projektu: rozwój współpracy jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami

Grupa docelowa: osoby zatrudnione w MŚP, pracownicy naukowi uczelni prowadzące działalność na terenie woj. Podlaskiego. Przedsiębiorcy, których pracownicy zostaną objęci wsparciem prowadzą działalność w następujących dziedzinach gospodarczych: przemysł spożywczy, drzewny i meblarski, maszynowy, tekstylny, budowlany, produkcja sprzętu medycznego i turystyce.

Liczba osób przeszkolonych: 125

Wnioskowana kwota dofinansowania: 924.566,40 zł

Nowoczesne technikum- modernizacja kształcenia zawodowego gwarancją lepszego startu w przyszłość

logo 9.2CZ

Działanie: 9.2

Okres realizacji projektu: 01.11.2012-30.06.2014

Cel projektu: podniesienie kształcenia zawodowego uczniów Technikum w celu podejmowania przez nich dalszej edukacji, wykonywania zawodu a tym samym zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy i podniesienie atrakcyjności usług edukacyjnych placówki

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do uczniów Technikum

Liczba osób przeszkolonych: 150

Wnioskowana kwota dofinansowania: 900.218,92 zł

Czas na fachowców

logo 9.2K

Działanie: 9.2

Okres realizacji projektu: 01.09.2012-30.04.2014

Cel projektu: organizacja zajęć pozalekcyjnych, które kształtują kompetencje kluczowe i zawodowe, jak również organizacja praktyk pozalekcyjnych w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym

Grupa docelowa: uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Liczba osób przeszkolonych: 157

Wnioskowana kwota dofinansowania: 439.649,00 zł

Recepta na konkurencyjność- podniesienie kompetencji

RnK logo 2.2

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.07.2012-31.01.2014

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności zawodowej osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia województwa podlaskiego poprzez podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych

Grupa docelowa: osoby zatrudnione w sektorze ochrony zdrowia

Liczba osób przeszkolonych: 70

Wnioskowana kwota dofinansowania: 617.960,00 zł

Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw

inwp_logo

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.02.2012-31.03.2013

Cel projektu: uzyskanie i wzrost wiedzy i umiejętności dotyczących wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych do poprawy efektywności funkcjonowania firm wśród 120 UP działających na terenie woj. Podlaskiego w branżach kluczowych dla rozwoju województwa

Grupa docelowa: osoby zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie woj. Podlaskiego w branżach/sektorach: przetwórstwo przemysłowe, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, budownictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, transport i gosp. magazynowa, rolnictwo, leśnictwo, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Liczba osób przeszkolonych: 120

Wnioskowana kwota dofinansowania: 328.000,00 zł

Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość - II edycja

Działanie: 6.2

Okres realizacji projektu: 01.01.2011-31.12.2012

Cel projektu: zarejestrowanie przez 28 uczestników mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa podlaskiego

Grupa docelowa: osoby posiadające w momencie przystąpienia do projektu miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa podlaskiego; osoby zamierzające zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą z siedzibą przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego; osoby, których działalność zaliczana będzie do pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie podlegać wykluczeniom; osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu, w tym również nie były wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego.

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2.177.443,00 zł

Pomagamy przedsiębiorczym

logo (3)

Działanie: 6.2

Okres realizacji projektu: 01.10.2010-30.09.2012

Cel projektu: zarejestrowanie przez 32 uczestników mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa podlaskiego

Grupa docelowa: osoby posiadające w momencie przystąpienia do projektu miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie powiatu wysokomazowieckiego; osoby zamierzające zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą z siedzibą przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego; osoby, których działalność zaliczana będzie do pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie podlegać wykluczeniom; osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu, w tym również nie były wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego.

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2.391.819,80 zł

Własna firma-droga do osiągnięcia sukcesu

wlasna firma DDOS

Działanie: 6.2

Okres realizacji projektu: 01.10.2010-30.09.2012

Cel projektu: zarejestrowanie przez 32 uczestników mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa podlaskiego

Grupa docelowa: osoby posiadające w momencie przystąpienia do projektu miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie powiatu monieckiego; osoby zamierzające zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą z siedzibą przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego; osoby, których działalność zaliczana będzie do pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie podlegać wykluczeniom; osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu, w tym również nie były wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego.

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2.340.529,80 zł

Nowoczesne metody zarządzania apteką

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.07.2009-31.12.2010

Cel projektu: poprawa zdolności adaptacyjnych i wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na podlaskim rynku usług farmaceutycznych

Grupa docelowa: projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie woj. podlaskiego oraz pracowników tych przedsiębiorców zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, działających w sektorze farmaceutycznym i medycznym

Liczba osób przeszkolonych: 60

Wnioskowana kwota dofinansowania: 463.095,29 zł

Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość

pomysł na biznes

Działanie: 6.2

Okres realizacji projektu: 01.11.2009-31.10.2011

Cel projektu: zarejestrowanie przez 14 uczestników mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa podlaskiego

Grupa docelowa: osoby posiadające w momencie przystąpienia do projektu miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa podlaskiego; osoby zamierzające zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą z siedzibą przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego; osoby, których działalność zaliczana będzie do pozarolniczej działalności gospodarczej i nie będzie podlegać wykluczeniom; osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu, w tym również nie były wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego.

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.439.453,27 zł

Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników sektorów restrukturyzowanych w województwie podlaskim

Działanie: 8.1.2

Okres realizacji projektu: 01.08.2010-31.12.2011

Cel projektu: objęcie programem outplacement 40 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w województwie podlaskim

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do pracowników i pracodawców przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, działających na terenie woj. Podlaskiego; osób pracujących w branżach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna, rolnictwo, edukacja, handel hurtowy i detaliczny, transport kolejowy i przetwórstwo przemysłowe, działalność pocztowa i kurierska, pośrednictwo pieniężne; osób zwolnionych, pozostających bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; zagrożonych zwolnieniem – każda osoba zatrudniona u pracodawcy, który prowadzi działalność w branży przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.416.031,00 zł

Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci

Działanie: 9.5

Okres realizacji projektu: 01.02.2010-31.07.2010

Cel projektu: celem ogólnym projektu jest pobudzenie aktywności edukacyjnej mieszkańców obszaru Gminy Szepietowo i Miasta Wysokie Mazowieckie poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.

Grupa docelowa: mieszkańcy gminy Szepietowo i Wysokie Mazowieckie, rodzice i dzieci nie uczęszczające do przedszkoli

Liczba osób przeszkolonych: 385

Wnioskowana kwota dofinansowania: 49.585,00 zł

Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników sektora ochrony zdrowia

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.10.2009-31.03.2011

Cel projektu: celem głównym projektu jest poprawa zdolności adaptacyjnych osób zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia woj. Podlaskiego wobec zachodzących procesów restrukturyzacji

Grupa docelowa: osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia, zatrudnione i zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego

Liczba osób przeszkolonych: 170

Wnioskowana kwota dofinansowania: 869.230,85 zł

Studim prawa medycznego i ubezpieczeń

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.10.2008-31.03-2010

Cel projektu: wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pracowników sektora ochrony zdrowia w województwie podlaskim

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do pracowników sektora ochrony zdrowia województwa podlaskiego

Liczba osób przeszkolonych: 60

Wnioskowana kwota dofinansowania: 422.217,38 zł

Studium Informatyki w Służbie Zdrowia

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.04.2008-28.02.2009

Cel projektu: celem głównym projektu jest wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pracowników średniego szczebla sektora ochrony zdrowia.

Grupa docelowa: szkolenie skierowane jest do osób powyżej 45 roku życia z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia (pielęgniarki, położne, pracownicy rejestracji, pracownicy administracyjni) na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno prawnych na terenie województwa podlaskiego.

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 183.932,00 zł

Studium Profesjonalnego Masażu

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.04.2008-30.04.2009

Cel projektu: celem głównym projektu jest wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pracowników średniego szczebla sektora ochrony zdrowia.

Grupa docelowa: szkolenie skierowane jest do osób powyżej 45 roku życia z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia (pielęgniarki, położne, pracownicy rejestracji, pracownicy administracyjni) na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno prawnych na terenie województwa podlaskiego.

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 242.486,00 zł