Bony na szkolenia

 

W dniu 31 sierpnia 2017r. Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o., podpisało umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, na realizację Partnerskiego Programu Zintegrowanego „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

Poddziałanie: 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki

Poddziałanie: 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

Lider projektu: Powiat Sokólski

Partnerzy:

  1. Powiat Białostocki
  2. Miasto Białystok
  3. Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o.

Wartość projektu:

Poddziałanie 3.2.1:  37 265 558,33 PLN

Poddziałanie 3.2.2:  18 463 434,00 PLN

Dofinansowanie:

Poddziałanie 3.2.1:  33 539 002,20 PLN

Poddziałanie 3.2.2:  16 617 090,60 PLN

Okres realizacji: 01.06.2017 r. – 30.06.2020 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 (2 408K, 2 313M) osób dorosłych zarówno pracujących, jak i pozostających bez pracy oraz prowadzących działalność gospodarczą, z terenu subregionu białostockiego (m.Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski), które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem umiejętności, poprzez udzielenie tzw. „bonów na szkolenie” w terminie do 30.06.2020r.