Poddziałanie 3.1.1

KOLEJNY NABÓR – PAŹDZIERNIK 2017

Od 31 marca do 21 kwietnia 2017r.

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych;
  2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
  3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
  4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego;
  5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
  6. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy;
  7. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

Budżet projektu:

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi 25 000 000 PLN

Wkład własny – min. 15% wydatków kwalifikowalnych

Kryteria wyboru projektów:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wrota Podlasia

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-311-2.html