Informacje ogólne

Działanie: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2019

Cel projektu: wzrost kwalifikacji w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia 600 (300 kobiet i 300 mężczyzn) pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotów leczniczych, przedstawicieli płatnika oraz podmiotów tworzących mających swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego w terminie do dnia 30.06.2019 r.

Grupa docelowa: Pracownicy pionów administracyjnych, kadra zarządzająca podmiotów leczniczych, kadra medyczna posiadająca w swoim zakresie obowiązków funkcje administracyjne, pracownicy NFZ oraz pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych, zatrudnieni w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad podmiotami leczniczymi, zatrudnieni lub zamieszkali na obszarze województwa podlaskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego lub lubelskiego. wsparciem projektu zostanie objętych 600 osób (300 kobiet i 300 mężczyzn,
czyli do projektu zapraszamy:

  • pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorka/ rejestrator, księgowa, specjalista ds. zamówień publicznych;
  • kadrę zarządzającą podmiotami leczniczymi, np. dyrektor, manager ochrony zdrowia;
  • kadrę medyczną posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynator, pielęgniarka oddziałowa
  • pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi)

W wyniku realizacji projektu planujemy osiągnięcia następujących efektów:

  • liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania – 420osób (210K, 210M)
  • liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli – 378 osób (189ZK, 189ZM)

Liczba osób przeszkolonych: 600

Wartość projektu: 1.486.776,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.442.172,72 zł

Umiejętności

Opublikowano w dniu

19 lipca 2017