KOMERCJALIZACJA

Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych może być zdefiniowana (nie istnieje jednoznaczna definicja tego pojęcia) jako wszelkie działania polegające na wykorzystywaniu i udostępnianiu wyników prac badawczo-rozwojowych w taki sposób, aby umożliwiało to osiąganie korzyści finansowych na zasadach rynkowych.

Komercjalizacja wyników prac B+R

Podmioty, które przeprowadziły prace badawczo-rozwojowe, a następnie rozważają komercjalizację wyników tych prac mogą to uczynić w praktyce na trzy sposoby:

 • poprzez wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy

O komercjalizacji samodzielnej można mówić, gdy podmiot, który przeprowadził prace badawczo-rozwojowe i jest właścicielem rezultatów tych prac, decyduje się realizować komercjalizację wyłącznie na własny rachunek.

LUB

 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących podmiotowi praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę

W przypadku udzielenia licencji na wykorzystywanie wyników prac B+R, podmiot, który jest właścicielem praw (licencjodawca) uzyskuje przychody w postaci opłat licencyjnych od podmiotu, który komercjalizację przeprowadza (licencjobiorca). Opłaty licencyjne mogą być ustalone na zasadzie płatności jednorazowych (mogą być rozłożone na raty), płatności okresowych lub też w oparciu o przychody licencjobiorcy pochodzące z komercjalizacji prac B+R.

LUB

 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzania ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Prawa własności intelektualnej związane z wynikami prac badawczo-rozwojowych mogą być, podobnie jak inne wartości majątkowe, przedmiotem obrotu, a w tym również sprzedaży. Podmiot sprzedający w zamian za ustaloną cenę dokonuje transferu wszystkich praw związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, ale także wszelkich ryzyk związanych z procesem komercjalizacji.

Instrumenty zwiększające szansę na komercjalizację wyników prac B+R:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałanie
3.2.1 „Badania na rynek” w ramach

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 99 460 000,00 zł
 2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 900 540 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR, w tym:

 1. na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,
 2. na usługi doradcze: 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:

 1. na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
 2. na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

 1. 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
 2. 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski można składać w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:

 1. do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
 2. przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;
 3. działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski;
 4. w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej;
 5. na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Poziom i wysokość dofinansowania

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln zł.
Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR.
Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln zł.

Planowany nabór wniosków: czerwiec-lipiec 2016

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Działanie 1.2 , Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

 Typy projektów :

 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności inwestycyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.
 2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).
 3. Wdrożenie (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub zakupionych wyników prac B+R. Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa.

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorstwa
 • Priorytetowo będą traktowane MŚP. Premiowane będą projekty realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw czy konsorcja przemysłowo-naukowe. Warunkiem wsparcia inwestycji dużych przedsiębiorstw będzie zapewnienie efektów dyfuzji działalności B+R+I do gospodarki lub współpraca z MŚP lub organizacjami pozarządowymi.
 • Udział innych podmiotów nie będących przedsiębiorstwami, powinien odbywać się na zasadzie współpracy z przedsiębiorstwem/-ami (odbiorcą efektu badań) w formie konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum naukowo-przemysłowego. Potencjalnymi beneficjentami współpracującymi z przedsiębiorstwem mogą być m.in. jednostki naukowe, jednostki naukowobadawcze, spółki celowe tworzone przez uczelnie/jednostki naukowe, IOB itp.

Maksymalny poziom dofinansowania 85%
Minimalny wkład własny 15%
Planowany nabór wniosków: październik – listopad 2016 r.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

8 czerwca 2016