ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Wiele mówi się na temat dofinansowań na zieloną energię dla osób fizycznych, jednak co z dotacjami OZE dla przedsiębiorców? W III kwartale 2015 roku NFOŚiGW uruchomił nabory wniosków do programów Bocian, Kawka i E-KUMULATOR. Oferowane formy wsparcia to najczęściej niskoprocentowe pożyczki. Wiele (w szczególności wytwórczych) firm zobowiązanych jest do działań ograniczających emisje. To właśnie one powinny najczęściej skupiać się nad alternatywnymi możliwościami pozyskania energii tak, aby zneutralizować ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Program Bocian

Program Bocian jest jedną z najpopularniejszych form dotacji OZE dla przedsiębiorców. W ramach programu uzyskać można dofinansowanie w formie pożyczki sięgającej 85% kosztów kwalifikowanych. W ramach programu Bocian dotacje przyznawane są na instalacje fotowoltaiczne o mocy od 40 kWp do 1 MW. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 40 mln zł. Środki te przeznaczyć można na budowę (rozbudowę lub przebudowę) instalacji odnawialnych źródeł energii. Nabór wniosków kończy się 20 maja 2016r.

Program Kawka

Celem programu Kawka jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko poprzez zmniejszenie emisji, wzrost efektywności energetycznej oraz rozwój OZE. Dofinansowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, z czego 45% kwoty jest środkami uzyskanymi od NFOŚiGW, pozostałą wartość dopłaca WFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW w ramach programu KAWKA. Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 120,28 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Bezpośrednimi beneficjentami programu Kawka są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ostatecznym odbiorcą korzyści są jednak są podmioty właściwe dla realizacji założeń programu, czyli m.in. przedsiębiorstwa, które planują realizację inwestycji albo są w jej trakcie.

Program E-KUMULATOR

E-kumulator, czyli Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu to program, który ma pozwolić przedsiębiorstwom na zmniejszenie negatywnego oddziaływania ich działalności na środowisko. Ma to pozwolić na zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych o co najmniej 1 mln ton. Założeniami programu jest również zmniejszenie emisji CO2 o min. 50 tys. ton, SO2 o co najmniej 15 tys. ton oraz NOx 3 tys. ton rocznie. Firmy będą mogły ubiegać się o preferencyjne pożyczki w kwotach od 0,5 mln zł do 90 mln zł. Program realizowany będzie w latach 2015-2023, jednak umowy będą podpisywane jedynie do roku 2020. Środki wydatkowane będą do roku 2023. Nabór wniosków III-IV kwartał 2016 r.

Również  w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przedsiębiorcy  będą mogli skorzystać z dofinansowań w ramach OZE.

Obecnie Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Dotację z działania 5.1 w ramach RPO dla woj. podlaskiego można przeznaczyć na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.

W ramach działania 5.1 przewidziano maksymalną moc jednostkową dla następujących rodzajów OZE: energia wodna – do 5 MWe, energia wiatru – do 5 MWe, energia słoneczna – do 2 MWe/MWt, energia geotermalna – do 2 MWt, energia biogazu – do 1 MWe, a także energia biomasy – do 5 MWt/MWe.  W ramach działania 5.1 nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Budżet konkursu w ramach działania 5.1 z RPO dla woj. podlaskiego wynosi 80 mln zł, z czego 50 mln zł można przeznaczyć na projekty dotyczące budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw, natomiast 30 mln zł może trafić na projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci dystrybucyjnych.

Maksymalny udział dofinansowania z Unii Europejskiej nie może przekroczyć 85 %.

O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii, producenci rolni, grupy producenckie, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, (nie wymienione wyżej), podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych, a także operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

Wnioski będzie można składać od 30 maja do 15 lipca 2016 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia tego konkursu to październik 2016 r.