o projekcie…

W dniu 23 listopada 2016 r.  Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014 – 2020, na realizację projektu „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość III” .

Pierwszym etapem projektu, obecnie realizowanym, jest opracowanie Regulaminu rekrutacji uczestników. Dokument ten został przesłany do Instytucji Zarządzającej celem akceptacji, której uzyskanie pozwoli na rozpoczęcie kolejnego etapu, jakim jest rekrutacja.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

Szczegóły dotyczące projektu:

Nazwa projektu: „Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość III”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:
II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie: 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych
Partnerzy:  Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych MACTO

Cel główny: rozwój przedsiębiorczości poprzez zarejestrowanie i prowadzenie w okresie minimum 12 miesięcy, przez 40 uczestników projektu (26 kobiet, 14 mężczyzn), zamieszkałych na terenie objętym wsparciem działalności gospodarczych w terminie do 31.08.2018r.

Grupa docelowa: osoby fizyczne, od 30 roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujące obszar subregionu Łomżyńskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo oraz jednocześnie spełniające co najmniej jedno z kryteriów osób znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy tj. : osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
– min. 30% uczestników projektu (12 os.) zamieszkałych na obszarze m. Łomża,
– min. 10 % uczestników projektu (4 os.) zamieszkałych na obszarze powiatu łomżyńskiego,
– min. 10% uczestników projektu (4 os.) zamieszkałych na obszarze powiatu koleńskiego,
– min. 10% uczestników projektu (4 os.) zamieszkałych na obszarze powiatu wysokomazowieckiego,
– min. 10% uczestników projektu (4 os.) zamieszkałych na obszarze powiatu zambrowskiego,
– min. 10 % uczestników projektu (4 os.) zamieszkałych na obszarze powiatu grajewskiego,
– min. 10% uczestników projektu (4 os.) zamieszkałych na obszarze gminy Tykocin,
– min. 10 % uczestników projektu (4 os.) zamieszkałych na obszarze gminy Zawady

Planowane działania: W ramach projektu zapewniona zostanie kompleksowość udzielonego wsparcia tj. każdy uczestnik projektu otrzyma następujące formy wsparcia: rozmowa z doradcą zawodowym, pomoc w napisaniu biznes planu, dotację inwestycyjną, wsparcie pomostowe, uczestnictwo w forum wymiany doświadczeń

Planowane efekty: rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie podlaskim   

Ogólna wartość projektu: 1 981 008,00 zł

Dofinansowanie: 1 929 393,60 zł

Okres realizacji: 01.11.2016 – 31.08.2018

Harmonogram

Grudzień 2016 r.- styczeń 2017 – przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej ( Regulamin Rekrutacji oraz Formularz Rekrutacji)
Luty – marzec 2017 r. – przyjmowanie i  ocena fiszek projektowych
Marzec 2017 r.  – Test predyspozycji przedsiębiorczych  dla 80 osób z najwyższą liczbą punktów
Marzec – kwiecień 2017 r. – Indywidualne doradztwo zawodowe dla 40 Uczestników projektu
Kwiecień – czerwiec 2017 r. – Szkolenie ABC przedsiębiorczości  dla 40 UP
Czerwiec – sierpień 2017 r. – Podpisanie umów o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego.
Lipiec 2017 – sierpień 2018 r. – Udzielanie specjalistycznego pomostowego wsparcia doradczego (12h/1 UP)
Lipiec 2017 – sierpień 2018 r. – Wypłaty wsparcia pomostowego
Lipiec 2017 – sierpień 2018 r. – Przeprowadzenie 24 godzin Forum Wymiany Doświadczeń

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji – pobierz

Formularz rekrutacyjny – pobierz

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – pobierz

Uwaga: w terminie do 10-go marca, uczestnicy składają tylko formularz rekrutacyjny.
Pozostałe dokumenty będą wypełniana na kolejnych etapach realizacji projektu.

Dokumenty projektowe

regulamin przyznawania wsparcia pobierz

załącznik nr 1 pobierz

załącznik nr 2 pobierz

załącznik nr 3 pobierz

załącznik nr 4 pobierz

załącznik nr 5 pobierz

załącznik nr 6 pobierz

załącznik nr 7 pobierz

załącznik nr 8 pobierz

załącznik nr 9 pobierz

wykaz działalności wykluczonych z pomocy de minimis pobierz