Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników sektora ochrony zdrowia

Działanie: 8.1.1

Okres realizacji projektu: 01.10.2009-31.03.2011

Cel projektu: celem głównym projektu jest poprawa zdolności adaptacyjnych osób zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia województwa odlaskiego wobec zachodzących procesów restrukturyzacji

Grupa docelowa: osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia, zatrudnione i zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego

Liczba osób przeszkolonych: 170

Wnioskowana kwota dofinansowania: 869.230,85 zł