Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników sektorów restrukturyzowanych w województwie podlaskim

Działanie: 8.1.2

Okres realizacji projektu: 01.08.2010-31.12.2011

Cel projektu: objęcie programem outplacement 40 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w woj.. Podlaskim

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do pracowników i pracodawców przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, działających na terenie woj. Podlaskiego; osób pracujących w branżach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna, rolnictwo, edukacja, handel hurtowy i detaliczny, transport kolejowy i przetwórstwo przemysłowe, działalność pocztowa i kurierska, pośrednictwo pieniężne; osób zwolnionych, pozostających bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (tz. czas złożenia dokumentów rekrutacyjnych, około drugiej połowy sierpnia); zagrożonych zwolnieniem – każda osoba zatrudniona u pracodawcy, który prowadzi działalność w branży przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne

Liczba osób przeszkolonych: 40

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.416.031,00 zł