PROMOWANIE MAREK

Fundusze na działalność promocyjną dla polskich firm chcących rozwinąć swoją działalność na rynkach zagranicznych są przyznawane przez Regionalne Programy Operacyjne (RPO) jak również w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)

Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  jest działaniem wspierającym promocję produktów polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Jego celem jest promocja polskich marek produktowych na rynkach międzynarodowych, a tym samym zwiększanie wolumenu eksportu polskich firm z sektora MŚP.  Wsparcie programu Go to Brand.PL ma polegać na promowaniu na rynkach zagranicznych polskich firm z sektora MŚP.
Program skupia się na wsparciu przedsiębiorców, którzy będą uczestniczyć w Branżowych Programach Promocji oraz Programach Promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie to stanowi swoistą kontynuację wspierania przedsiębiorców w obszarze internacjonalizacji względem działania 6.1 „Paszport od Eksportu” oraz poddziałania 6.5.2 PO IG 2007 – 2013. Poddziałanie 3.3.3 Go to Brand.PL ukierunkowane jest na promocję polskich marek eksportowych poprzez koncepcję Marki Polskich Gospodarki przy jednoczesnym zaangażowaniu zarówno początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorców posiadających wieloletnią tradycję w tej sferze.

BRANŻOWE PROGRAMY PROMOCJI, W KTÓRYCH UDZIAŁ MOŻE ZOSTAĆ DOFINANSOWANY W RAMACH KONKURSU:

 • Sprzęt medyczny
 • Kosmetyki
 • IT/ICT
 • Jachty i łodzie
 • Meble
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Sektor usług prozdrowotnych

W kolejnym planowanym na IV kwartał 2016 r. naborze Wniosków, branże mogą ulec poszerzeniu o:

 • Maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa)
 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design)
 • Budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa)
 • Części samochodowe i lotnicze

KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 • koszty reklamy w mediach targowych;
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu;
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚPMAKSYMALNA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU WYNOSI 1 000 000 ZŁ.

 

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA:

 1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 2. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
 3. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
 •   do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
 • do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
 • do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

TERMIN NABORU:
Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016, nabór planowany jest od 24 czerwca do 5 sierpnia oraz od 14 listopada do 16 grudnia.