Kryterium przyjęć jest złożenie dokumentów we wskazanym przez organizatora terminie. O zakwalifikowaniu  decydować będzie ilość punktów zdobyta na egzaminie kwalifikacyjnym. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z egzaminu, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do projektu, muszą dodatkowo spełniać następujące kryteria:

Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu;
  2. posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;
  3. została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego

 Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu;
  2. została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego

1500 osób (40%) wszystkich uczestników projektu stanowić będą osoby współpracujące (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia) z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną – osoby te otrzymają dodatkowe 40 pkt. na egzaminie kwalifikacyjnym.

Osoba przystępująca do kursu Ordynowanie leków i wypisywanie recept, musi spełniać wymagania regulaminu konkursu, tj. posiadać ukończony kurs dotyczący wywiadu i badania fizykalnego oraz oraz posiadać kwalifikacje podane w programie kursu.

Pielęgniarka/ pielęgniarz przystępująca/y do kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo geriatryczne, musi posiadać ukończony kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” oraz kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”

Każdy z Uczestników będzie mógł wziąć udział tylko w jednym kursie. Wyjątek stanowią kursy specjalistyczne pozwalające pielęgniarkom i położnym zdobyć dodatkowe uprawnienia tj. ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych oraz wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – w ramach projektu uczestniczka/uczestnik może ukończyć te dwa kursy.