Organizacja zajęć

Kryterium przyjęć jest złożenie dokumentów we wskazanym przez organizatora terminie.

zajęcia będą realizowane w weekendy (sobota-niedziela)
Każdy uczestnik otrzymuje:

 • materiały dydaktyczne (podręcznik, teczka, notes, długopis)
 • kserokopię materiałów szkoleniowych
 • zwrot kosztów zakwaterowania (dla uczestników zamieszkałych poza miejscem odbywania zajęć)
 • przerwę kawową i lunch

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Program szkolenia Zarządzanie strategiczne obejmuje zagadnienia, dzięki którym UP będzie posiądzie wiedzę nt.

 1. organizacji i zarządzania, w tym planowania strategicznego w ochronie zdrowia
 2. nadzoru nad finansami w podmiocie leczniczym
 3. uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności leczniczej oraz wprowadzania działań projakościowych
 4. praktycznych i teoretycznych aspektów skutecznego kontrolowania działalności w podmiocie leczniczym,
 5. zasad postępowania w zakresie dokumentacji projakościowej oraz dokumentacji medycznej,
 6. sposobów budowania etyki zawodowej w podmiotach leczniczych i zna sposoby ich identyfikacji i minimalizacji zagrożeń,
 7. zasad zarządzania ryzykiem w podmiotach leczniczych.

 Umiejętności:

 1. identyfikacja i analizowanie ryzyka w najistotniejszych obszarach działania podmiotu leczniczego
 2. przygotowanie procesu wdrażania działań jakościowych do podmiotu leczniczego, w tym przygotowanie dokumentacji medycznej oraz skuteczne prowadzenie procesu zarządzania jakością w oparciu o znane techniki i metody zarządzania jakością,
 3. identyfikowanie zagrożenia w zakresie etyki zawodowej i wykorzystanie w praktyce poznane sposoby minimalizacji zagrożeń,
 4. prawidłowe posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i finansowymi oraz dokonywanie prawidłowej ich interpretacji
 5. prawidłowe interpretowanie zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) wpływające na działanie podmiotu leczniczego.
 6. prawidłowe posługiwanie się normami, regułami (prawnymi, zawodowymi) w celu rozwiązywania problemów identyfikowanych w sektorze ochrony zdrowia

 Kompetencje, UP potrafi:

 1. samodzielnie analizować określone procesy, wyznacza najefektywniejsze rozwiązania i wskazuje możliwe do realizacji sposoby wdrożenia wybranego rozwiązania
 2. samodzielnie formułować wnioski w oparciu o przygotowane dane i zbiory informacji
 3. ustalać priorytety i podejmować decyzje związane z realizacją zadań (w różnych sytuacjach)

2 grupy x 15 osób (zarządzający podmiotami leczniczymi)
40 godz/grupę
Szkolenie prowadzone będą w formie warsztatów.
24 godz. lekcyjne poświęcone zostaną zagadnieniom związanym z rozwojem zdolności analitycznych; 4 godz – audytu wew;  8 godz. – działań antykorupcyjnych
Szkolenie bezpłatne

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

Program szkolenia nadzór właścicielski obejmuje zagadnienia, dzięki którym UP będzie posiądzie wiedzę nt.

 1. prawnych i organizacyjnych uwarunkowań funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej
 2. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
 3. przekształceń podmiotów leczniczych
 4. sposobów finansowania świadczeń w opiece zdrowotnej
 5. oceny efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych
 6. istoty tworzenia i wykorzystania map potrzeb zdrowotnych (profilaktyka , inwestycje)
 7. budowania etyki zawodowej w podmiotach leczniczych i zna sposoby ich identyfikacji i minimalizacji zagrożeń,
 8. zasad zarządzania ryzykiem w podmiotach leczniczych,

 Umiejętności, UP potrafi:

 1. identyfikować i analizować ryzyka w najistotniejszych obszarach działania podmiotu leczniczego
 2. przygotować proces przekształceń podmiotu leczniczego
 3. skutecznie prowadzić proces inwestycyjny oraz badania profilaktyczne w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych
 4. zanalizować źródła i zakres finansowania działalności podmiotu leczniczego i świadczeń medycznych
 5. zanalizować proces komunikacji w podmiocie leczniczym na różnych poziomach pracy,
 6. zidentyfikować zagrożenia w zakresie etyki zawodowej i potrafi wykorzystać w praktyce poznane sposoby minimalizacji zagrożeń,

 Kompetencje, UP

 1. potrafi samodzielnie analizować określone procesy, wyznacza najefektywniejsze rozwiązania i wskazuje możliwe do realizacji sposoby wdrożenia wybranego rozwiązania
 2. potrafi samodzielnie formułować wnioski w oparciu o przygotowane dane i zbiory informacji
 3. Słuchacz potrafi ustalać priorytety i podejmować decyzje związane z realizacją zadań (w różnych sytuacjach)
 4. rozumie potrzebę aktualizacji posiadanej wiedzy w aspekcie interdyscyplinarnym, pozwalającą na rozwiązywanie problemów sektora ochrony zdrowia
 5. potrafi formułować innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów oraz urzeczywistniać je
 6. rozwija świadomość odpowiedzialności za wspólne realizowanie zadań, związane z pracą zespołową.

2 grupy x 15 osób (przedstawiciele podmiotów tworzących)
48 godz/grupę
Szkolenie prowadzone będą w formie warsztatów.
16 godz. lekcyjne poświęcone zostaną zagadnieniom związanym z rozwojem zdolności analitycznych (8 godz.) audytu wew (4 godz.) oraz działań antykorupcyjnych (4 godz.).
Szkolenie bezpłatne

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Program szkolenia Dokumentacja medyczna obejmuje zagadnienia, dzięki którym UP będzie posiądzie wiedzę nt. zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w formie papierowej i elektronicznej; zgłębił wiedzę z zakresu dokumentowania świadczeń zdrowotnych w: szpitalach, zakładach, w których czas pobytu pacjenta niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego nie przekracza 24 godzin, w warunkach porad ambulatoryjnych, podmiotach sprawujących opiekę nad kobietą w ciąży, zespołach ratownictwa medycznego, zakładach rehabilitacji leczniczej; zna podstawy przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza i pielęgniarkę/położną; potrafi scharakteryzować dokumentację medyczną w świetle wymagań standardów akredytacyjnych.

 Umiejętności:

 1. UP potrafi dokonać podziału dokumentacji medycznej, a także scharakteryzować poszczególne rodzaje
 2. UP potrafi wymienić i scharakteryzować formy prowadzenia dokumentacji medycznej
 3. wie jak postępować z dokumentacją medyczną
 4. potrafi scharakteryzować dokumentację medyczną w zespołach ratownictwa medycznego

 Kompetencje:

 1. jest nastawiony proinnowacyjnie
 2. potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
 3. potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
 4. rozwija świadomość odpowiedzialności za wspólne realizowanie zadań, związane z pracą zespołową

2 grupy x 15 osób (głównie ordynatorzy i pielęgniarki oddziałowe)
16 godz/grupę
Szkolenie prowadzone będą w formie warsztatów.
5 h lekcyjne (31% ogółu godzin) poświęcone zostaną zagadnieniom związanym z rozwojem zdolności analitycznych; 1 godz lekcyjne audytu wew oraz 1 godz działań antykorupcyjnych.
Szkolenie bezpłatne

Umiejętności

Opublikowano w dniu

19 lipca 2017