Warunki uczestnictwa

Kryteria udziału w projekcie:
Formalne:
1.1 Spełnienie kryteriów grupy docelowej,
1.2 Przedłożenie kompletu dokumentów: formularz rekrutacyjny

Premiujące:
1. zatrudnienie (bez względu na formę) w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.

Rekrutacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze szkoleń.
Kryterium rozstrzygającym o przyjęciu do projektu będzie kolejność zgłoszeń.
Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową. W sytuacji rezygnacji Uczestnika projektu z udziału w projekcie, na etapie pozwalającym na wprowadzenie nowej osoby, do projektu będą kwalifikowane podmioty z listy rezerwowej.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

19 lipca 2017