Działanie: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 31.07.2021

Cel projektu: wzrost kwalifikacji w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia 235 (141 kobiet i 94 mężczyzn) pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, kadry medycznej posiadającej w swoim zakresie obowiązków funkcje administracyjne, pracowników NFZ oraz pracowników organów założycielskich, zatrudnionych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad pomiotami leczniczymi, konsultantów krajowych i wojewódzkich zatrudnionych na obszarze całego kraju w terminie do dnia 30.07.2021 r.

Grupa docelowa: Pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych,  kadra zarządzająca podmiotów leczniczych, kadra medyczna posiadająca w swoim zakresie obowiązków funkcje administracyjne,  pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych, zatrudnionych na obszarze całego kraju, przy czym Wnioskodawca zobowiązuje się, iż Uczestnikami projektu  (ze względu ma miejsce zatrudnienia) będą osoby z co najmniej 3 województw: podlaskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Wsparciem projektu zostanie objętych 235 osób (141 kobiet i 94 mężczyzn.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/ rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych;
  • kadrę zarządzającą podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia;
  • kadrę medyczną posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe;
  • pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi).

W wyniku realizacji projektu planujemy osiągnięcie następujących rezultatów:

  • liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli – 212 osób (128K, 84M)
  • liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania – 235 osób (141K, 94M)

Studia podyplomowe i szkolenia dofinansowane w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Liczba zakwalifikowanych do udziału w projekcie: 235

Wartość projektu: 1.553.334,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.506.733,97 zł

Umiejętności

Opublikowano w dniu

8 listopada 2019