„Mali Podróżnicy – Wielcy Odkrywcy. Wzrost jakości edukacji przedszkolnej”

 

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja|
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Beneficjent: AM s.c.
Partner:
Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Mali Podróżnicy – Wielcy Odkrywcy. Wzrost jakości edukacji przedszkolnej.”

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2019

Wartość projektu: 454 949,87 PLN
Dofinansowanie: 386 639,87 PLN

Celem projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej przedszkola „Mali Podróżnicy” poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzania deficytów, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z 61 dziećmi (28K, 33M), w tym 20 dziećmi ze spektrum autyzmu (5K, 15M) w wieku przedszkolnym do 31.08.2019 r.

 Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

  1. Dostosowanie bazy przedszkolnej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami:

Modernizacja bazy lokalowej do potrzeb osób z autyzmem
Zakup wyposażenia i specjalistycznego sprzętu dostosowanego do terapii osób ze spektrum autyzmu
Doposażenie placu zabaw do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

  1. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci:

Zajęcia specjalistyczne z zakresu LEGO terapii i sensoplastyki
Zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne prowadzone metodą Tomatis i Biofeedback

  1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP:

Szkolenia: Komunikacja metodą PECS, Wstęp do Sensoplastyki, Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem, Seksualność dzieci z autyzmem, Trener Sensoplastyki, Agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

22 października 2018