„Poza schematem”

 

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Beneficjent: Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.
Partner:
Gmina Zabłudów

Tytuł projektu: „Poza schematem”

Okres realizacji projektu: 01.02.2021 – 31.01.2023

Wartość projektu: 1 861 934,05 PLN
Dofinansowanie: 1 669 529,62  PLN

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacyjnej Szkół znajdujących się na terenie Gminy Zabłudów poprzez realizację zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych i objęcie wsparciem 250 (151K, 99M) uczniów, wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 46 (31K,15M) nauczycieli zatrudnionych w w/w szkołach do dnia 31.01.2023 r.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Karpińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie:
Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – koła zainteresowań:
Kuferek matematyczny
Kuferek tajemnic
Klub gier logicznych
Zajęcia artystyczne
Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych:
Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze
Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne
Zajęcia rozwijające zainteresowania proekologiczne
Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów:
Zajęcia informatyczne
Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych-zajęcia rozwijające:
Zajęcia rozwijające uzdolnienia z jęz. angielskiego
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – zajęcia dla uczniów:
Integracja sensoryczna
Terapia pedagogiczna
Wyjazdy edukacyjne
Pomoc stypendialna
Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli:
Szkolenie – wykorzystanie technologii informacyjnych w tym urządzeń mobilnych
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
Studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej
Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych:
Wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej
Wyposażenie szkolnej pracowni matematyki
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – wyposażenie pracowni:
Wyposażenie pracowni integracji sensorycznej
Wyposażenie gabinetu terapii pedagogicznej

Szkoła Podstawowa im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku:
Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – koła zainteresowań:
Teatr literatura film i ja – zajęcia artystyczno-literacko filmowe
Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów:
Programowanie
Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych-zajęcia rozwijające:
Język niemiecki
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – zajęcia dla uczniów:
Arteterapia
Terapia pedagogiczna
Wyjazdy edukacyjne
Pomoc stypendialna
Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli
Szkolenie – wykorzystanie technologii informacyjnych w tym urządzeń mobilnych
Szkolenie z prowadzenia zajęć z PHOTONA
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – wyposażenie pracowni:
Wyposażenie pracowni terapeutycznej
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej – studia podyplomowe
Szkolenie nauczyciela – Trening umiejętności społecznych
Szkolenie nauczyciela – Bajkoterapia
Szkolenie nauczyciela – Trening skutecznego nauczyciela
Szkolenie nauczyciela – Trening zastępowania agresji

Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce:
Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – koła zainteresowań:
Zajęcia taneczne
Warsztaty z krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów
Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów:
Programowanie
Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych-doradztwo zawodowe:
Doradztwo zawodowe
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – zajęcia dla uczniów:
Integracja sensoryczna
TZA (trening zastępowania agresji)
Zajęcia z psychologiem
Wyjazd edukacyjny
Pomoc stypendialna
Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli:
Szkolenie wykorzystanie technologii informacyjnych w tym urządzeń mobilnych
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
Kurs kwalifikacyjny z TZA
Trening umiejętności komunikacji z wykorzystaniem porozumienia bez przemocy
Studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – wyposażenie pracowni
Wyposażenie pracowni integracji sensorycznej

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rafałówce:
Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – koła zainteresowań:
Zajęcia teatralne
Warsztaty z krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów
Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów:
Programowanie
Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych-zajęcia rozwijające:
Zajęcia rozwijające język angielski
Zajęcia rozwijające język hiszpański
Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych-doradztwo zawodowe:
Doradztwo zawodowe
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – zajęcia dla uczniów:
Integracja sensoryczna
Zajęcia z psychologiem
Wyjazd edukacyjny:
Pomoc stypendialna
Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli:
Szkolenie – wykorzystanie technologii informacyjnych w tym urządzeń mobilnych
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki
studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej
trening umiejętności komunikacji z wykorzystaniem porozumienia bez przemocy
Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – wyposażenie pracowni:
Wyposażenie pracowni integracji sensorycznej

Umiejętności

Opublikowano w dniu

27 listopada 2018