Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia Białystok
Czas trwania i liczba godzin:2 semestry, 192 godz.
Rekrutacja trwa do 31.12.2019 – Rekrutacja zakończona
Planowana data uruchomienia kierunku: 07.03.2020, kontynuacja od 20.02.2021

Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia Wrocław
Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 192 godz.
Rekrutacja – do 31.08.2020r.- Rekrutacja zakończona
Planowana data uruchomienia kierunku: 27.02.2021

Program studiów:
1.Podstawy organizacji i zarządzania
2.Planowanie strategiczne
3.Samorządowa polityka zdrowotna
4.Struktura systemu ochrony zdrowia w Polsce
5.BiC w praktyce podmiotu leczniczego
6.Zarządzanie finansami. Analiza finansowa
7.Zarządzanie finansami. Analiza finansowa
8.Rachunek kosztów. Wykorzystanie programu EXCEL
9.Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych. Akredytacja
10.Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia. Analiza procesu
11.Analiza ekonomiczna w podmiocie leczniczym. Strategiczna Karta Wyników
12.Podstawy prawne w ochronie zdrowia
13.Prawo pracy
14.Zewnętrzne źródła finansowania. Zarządzanie projektem
15.Zamówienia publiczne
16.Ubezpieczenia na rynku usług leczniczych
17.Zarządzanie dokumentacją w podmiocie leczniczym
18.Kontraktowanie świadczeń
19.Rynek usług bankowych
20.Systemy informatyczne w ochronie zdrowia
21.Zarządzanie efektywnością w zespole
22.Zarządzanie personelem w podmiotach leczniczych. Elementy zmian
23.Lean management
24.Gra decyzyjna. Zarządzanie operacyjne i strategiczne w podmiocie leczniczym
25.Przeciwdziałanie korupcji
26.Zagraniczne modele organizacji ochrony zdrowia
27.Mapy potrzeb zdrowotnych
28.Przygotowanie projektu końcowego
29.Egzamin końcowy 

Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia Białystok odbywa się na stronie https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1522,zarzadzanie_i_finanse_w_ochronie_zdrowia.html

Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia Wrocław odbywa się na stronie https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1533,zarzadzanie_i_finanse_w_ochronie_zdrowia.html

 

MBA w ochronie zdrowia
Czas trwania i liczba godzin: 3 semestry, 280 godz.
edycja w Białymstoku – 1 gr. 20 os.
edycja we Wrocławiu – 2 gr. x 20 os.

Rekrutacja:
1 etap – przesłanie formularza zgłoszeniowego ORDO na stronie http://ordo.info.pl/project/wysoko-wykwalifikowane-kadry-systemu-ochrony-zdrowia-ii/
oraz CV na adres e-mail: szkolenia@ordo.info.pl
2 etap – indywidualne spotkania z Komisją Rekrutacyjną w Białymstoku i Wrocławiu

Planowana data uruchomienia kierunku: kwiecień 2021

Program studiów

1. Zarządzanie w podmiotach leczniczych
1) Nowoczesne zarządzanie podmiotem leczniczym

2) Planowanie strategiczne w podmiotach leczniczych
3) Zarządzanie dokumentacją medyczną
4) Lean menegement w ochronie zdrowia
2. Ekonomia menedżerska dla zarządzających podmiotami leczniczymi
1) Sterowanie procesami w ochronie zdrowia. Ujęcie statystyczne

2) Excel w praktyce menedżera
3) Benchmarking jako źródło decyzji zarządczych
4) Gospodarowanie majątkiem trwały
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
1) Kultura organizacyjna, lidership – przywództwo szyte na miarę

2) Zarządzanie zasobami ludzkim. Proces rekrutacji
3) Zarządzanie konfliktem
4) Komunikacja interpersonalna
4. Prawo w ochronie zdrowia
1) Podstawy prawne w ochronie zdrowia

2) Prawo zamówień publicznych
3) Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, przepisy RODO w praktyce placówki medycznej
4) Odpowiedzialność prawna kadry medycznej
5. Zdrowie publiczne
1) Samorządowa polityka zdrowotna

2) Zdrowie publiczne i jego uwarunkowania
3) Zadania profilaktyczne – planowanie i realizacja polityki profilaktycznej w samorządach
4) Zarządzanie ryzykiem – profile demograficzne i epidemiologiczne na poziomie powiatów, narzędzia działania
6. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa leczniczego
1) Systemy rachunku kosztów

2) Gospodarka finansowa w podmiotach leczniczych
3) Zarządzanie wynikiem – dylemat kosztu i jakości
4) Analiza finansowa w praktyce podmiotu leczniczego
7. Zarządzanie jakością
1) Zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych

2) System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001-2015
3) Program Akredytacji Szpitali
4) Badania satysfakcji
8. IT w zarządzaniu
1) Systemy informatyczne w ochronie zdrowia. Aspekty teoretyczne i praktyczne

2) IT Governance i architektura informacyjna
9. Trening menedżerski
10. Przygotowanie projektu końcowego warsztaty

 

Szkolenie Lean Healthcare Management
Czas trwania i liczba godzin: 4 dni, 32 godz.
Białystok – 2 gr. x 20os
Wrocław – 2 gr. x 20 os

Rekrutacja trwa!
Należy przesłać formularz zgłoszeniowego ORDO na stronie http://ordo.info.pl/project/wysoko-wykwalifikowane-kadry-systemu-ochrony-zdrowia-ii/

Planowana data szkoleń – II/III kwartał 2021r.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do lean management
2. Kontekst kulturowy lean management w Polsce
3. Mapowanie i doskonalenie strumienia wartości w ochronie zdrowia
4. Porządkowanie pracy w jednostkach związanych z ochroną zdrowia zgodnie z techniką 5S
5. Lean healthcare management w sektorze opieki zdrowotnej – International case study
6. Lean management w kontekście zwiększenia efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia – analiza finansowa
7. Gra symulacyjna „PullHealthCare” – tworzenie przepływu wartości w jednostkach opieki zdrowotnej
8. System kaizen (projektowanie rozwiązań w ochronie zdrowia)
9. Rozwiązywanie problemów w zarządzaniu podmiotami ochrony zdrowia – podejście PDCA

 

Szkolenie HTA – Health Technology Assessment
Czas trwania i liczba godzin: 2 dni, 16 godz.
Białystok – 1 gr. x 15os
Wrocław – 2 gr. x 15 os

Rekrutacja trwa!
Należy przesłać formularz zgłoszeniowego ORDO na stronie http://ordo.info.pl/project/wysoko-wykwalifikowane-kadry-systemu-ochrony-zdrowia-ii/

Planowana data szkoleń – II/III kwartał 2021r.

Program szkolenia:

1. Ocena technologii medycznych:
1) Podstawowe zagadnienia

2) Rejestracja produktu leczniczego
3) System świadczeń gwarantowanych – kryteria wyłączenia
4) Refundacja – podstawowe założenia, procedura wprowadzania produktu leczniczego na listę leków refundowanych
2. Analiza efektywności klinicznej:
1) Rys historyczny

2) Badania kliniczne – aspekty prawne, rodzaje badań
3) Problem decyzyjny – schemat PICO
4) Źródła informacji naukowej; metodyka pracy z wykorzystaniem elektronicznych baz danych
3. Analiza farmakoekonomiczna:
1) Wprowadzenie – podstawowe pojęcia, analiza kosztów choroby

2) Zastosowanie modelowania w ocenie ekonomicznej
3) Typy analiz
4) Interpretacja wyników analizy
4. Analiza wpływu na system ochrony zdrowia:
1) Analiza wpływu na budżet

2) Ocena konsekwencji organizacyjnych
3) Ocena możliwych implikacji etycznych i społecznych

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

8 listopada 2019