Kryteria udziału w projekcie:

Formalne:
1.1 Spełnienie kryteriów grupy docelowej,
1.2 Przedłożenie kompletu dokumentów: formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

1.3 W przypadku studiów podyplomowych, osoby zainteresowane będą musiały spełniać dodatkowe kryterium w postaci ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia

1.4 Osoby zainteresowane udziałem w studiach MBA w ochronie zdrowia w celu zakwalifikowania na studia powinny wykazać minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku menażerskim oraz uzyskać pozytywną decyzję Komisji Rekrutacyjnej

Rekrutacja prowadzona będzie odrębnie dla każdego ze szkoleń/studiów.
Kryterium rozstrzygającym o przyjęciu do projektu będzie kolejność zgłoszeń.
Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną wpisane na listę rezerwową. W sytuacji rezygnacji Uczestnika projektu z udziału w projekcie, na etapie pozwalającym na wprowadzenie nowej osoby, do projektu będą kwalifikowane podmioty z listy rezerwowej.

Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia Białystok odbywa się na stronie https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1461,zarzadzanie_i_finanse_w_ochronie_zdrowia.html

Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia Wrocław odbywa się na stronie https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1533,zarzadzanie_i_finanse_w_ochronie_zdrowia.html

Rekrutacja na pozostałe formy wsparcia zostanie uruchomiona wkrótce

Dodatkowo należy dokonać rejestracji poprzez stronę

www.ordo.info.pl

Umiejętności

Opublikowano w dniu

8 listopada 2019