„Little Magic Star”- żłobek dla dzieci

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie.

Projekt ma na celu wsparcie możliwości powrotu na rynek pracy lub utrzymanie zatrudnienia dzięki zwiększeniu dostępności rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego 24 (21K,3M) osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka na terenie miasta Białystok i objęcie opieką 24 dzieci w wieku do lat 3 w okresie realizacji projektu tj.: 01.04.2022-30.09.2023 r.

Planuje się, że do Projektu zostaną przyjęte:
24 osoby, w tym 21 kobiet i 3 mężczyzn, w tym:
20 (18 kobiet, 2 mężczyzn) osób pracujących, w tym przebywających na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim
4 (3 kobiety, 1 mężczyzna) osoby bezrobotne/ bierne zawodowo/ poszukujące pracy
będących jednocześnie rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka do lat 3 i mieszkańcami Miasta lub Gminy Białystok

Żłobek będzie funkcjonował w Białymstoku, ul. Gen. Maczka 89 od 01.07.2022 r.

zapraszamy na stronę żłobka: https://zlobek-bialystok.pl/

 

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

  1. załącznik 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY
  2. załącznik 2 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA_OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU
  3. załącznik 3 ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU (dot osób pracujących)
  4. załącznik 4 ZAŚWIADCZENIE O POBYCIE NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM RODZICIELSKIM
  5. załącznik 5 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STATUSU UP
  6. załącznik nr 6 wzór druku ZUS (osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP) wraz ze wzór zaświadczenia ZUS

dokumenty składane/ podpisywane w terminie późniejszym:

  1. załącznik nr 7 DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. załącznik nr 8 OŚWIADCZENIE O POSZUKIWANIU PRACY

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

1 marca 2022