Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy Aneks nr 1 z dnia 18.07.2017 r. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości.

 Aneks nr 1 z dnia 18.07.2017 r.

 Wsparcie pomostowe wypłacane jest pod warunkiem udokumentowania realizacji obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz złożenie oświadczenia o wydaniu otrzymanych środków finansowych zgodnie z Umową o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (według załącznika zamieszczonego poniżej).

Załącznik nr 10 Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

 Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem otrzymaną dotację należy rozliczyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji. Rozliczenie środków następuje poprzez złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupu towarów/usług zgodnie z biznesplanem (Załącznik nr 3) oraz szczegółowego zestawienia towarów/usług dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych (Załącznik nr 4). Tym samym przekazane środki nie podlegają rozliczeniu na postawie faktur/rachunków. Dodatkowo, w przypadku zakupu usług uczestnik zobowiązany jest dostarczyć protokół wykonania usługi (Załącznik nr 5).

Jeśli uczestnik dokonał zakupu używanego środka trwałego, powinien przedstawić deklarację określającą pochodzenie, z której wynika, iż towar ten w ostatnich 7 latach nie został zakupiony ze środków pomocy krajowej lub wspólnotowej (zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej).

Załączniki:

Załącznik nr 3 Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

Załącznik nr 4 Zestawienie towarów usług dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Protokół wykonania usługi

Deklaracja określająca pochodzenie używanych środków trwałych

Dokumenty te należy składać w Łomży przy ulicy Polowej 45 w biurze NOT Łomża (osobiście lub listownie) do 20-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres k.niesterowicz@ordo.info.pl.