„Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce”

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
Beneficjent: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych MACTO
Partner:
 Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce”
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2020
Wartość projektu: 414 722,05 PLN
Dofinansowanie: 393 932,05 PLN
Celem  projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce poprzez realizację zajęć dodatkowych dla 57 osób (23K, 34M), wyposażenie pracowni informatycznej oraz matematyczno-przyrodniczej oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji 13 osób (9K, 4M) nauczycieli zatrudnionych w ww. szkole w terminie do dnia 30.06.2020 r.
 Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
 1. Wyposażenie pracowni:
 • Wyposażenie pracowni TIK
 • Wyposażenie pracowni przyrodniczej
 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 2. Zajęcia rozwijające:
 • Zajęcia przyrodniczo-matematyczne
 • Koło zainteresowań „Magia programowania”
 • Zajęcia z języka angielskiego
 1. Wyjazdy edukacyjne:
 • Wyjazd edukacyjny do Centrum Przyrodniczego UwB
 • Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik
 • Zielona Szkoła
 1. Wsparcie nauczycieli zatrudnionych w szkole objętej projektem:
 • Szkolenie z zakresu programowania
 • Szkolenie z zakresu obsługi tablicy interaktywnej i innych urządzeń mobilnych
 • Szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem z ADHD i Zespołem Aspergera
 • Szkolenie z zakresu pracy z uczniem trudnym
Umiejętności

Opublikowano w dniu

20 lutego 2018